TỜ TRÌNH “V/v Đầu tư bổ sung vốn giai đoạn 2 xây dựng Trụ sở văn phòng – khách sạn Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh”

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2

QUẢNG NINH

logo

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

 

Quảng Ninh, ngày  10 tháng 06 năm 2020

 

TỜ TRÌNH  

“V/v Đầu tư bổ sung vốn giai đoạn 2 xây dựng Trụ sở văn phòng – khách sạn Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh”

 

Kính gửi:        QUÝ CỔ ĐÔNG

                        CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2 QUẢNG NINH

 

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 do Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

– Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh;

 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận đầu tư bổ sung vốn giai đọan 2 với số tiền khoảng 61tỷ đồng để thực hiện dự án Trụ sở Văn phòng và Khách sạn công ty. Nguồn vốn đầu tư là nguồn vốn chủ sở hữu và vốn vay của tổ chức tín dụng.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

 
scan0003-1

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi