Tờ trình thông qua phương án trả cổ tức năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
SỐ 2 QUẢNG NINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Quảng Ninh, ngày     tháng     năm 2021  

TỜ TRÌNH THÔNG QUA

PHƯƠNG ÁN TRẢ CỔ TỨC NĂM 2020

  • Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 do Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
  • Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh;
  • Căn cứ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phần xây dựng số 2 Quảng Ninh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021,

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả cổ tức  năm 2019 như sau:

  • Hình thứ trả: Trả tiền mặt hoặc chuyển khoản bằng Việt Nam đồng.
  • Tỷ lệ chi trả:         6 %/mệnh giá.
  • Nguồn chi trả cổ tức: Lợi nhuận chưa phân phối tính đến thời điểm ngày 31/12/2020 (theo Báo cáo tài chính 2020 đã được kiểm toán).
  • Thời điểm trả cổ tức: Chi trả trong tháng  8 năm 2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung nêu trên.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi