Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2 QUẢNG NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Quảng Ninh, ngày 15  tháng 07 năm 2021  

TỜ TRÌNH THÔNG QUA

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020

  • – Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 do Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
  • Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh;
  • Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh.

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và quy định về tỷ lệ trích lập các quỹ trong Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị  kính trình Đại hội đồng cổ đông  thường niên năm 2021 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh như sau:

STTChỉ tiêuTỷ lệSố tiền (đồng)
ILợi nhuận và nghĩa vụ Ngân sách năm 2020  
1Lợi nhuận trước thuế năm 2020 4.592.567.000
2Thuế TNDN phải nộp 695.757.000
3Thủ lao trả thành viên HĐQT, Trưởng BKS và chi khác 377.131.000
4Lợi nhuận sau thuế năm 2020 3.896.809.000
IIPhân phối lợi nhuận và chia cổ tức  
1Quỹ đầu tư phát triển30%1.169.042.000
2Quỹ khen thưởng phúc lợi0% 
3Lợi nhuận chưa phân phối 2.727.766.000

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi