Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
SỐ 2 QUẢNG NINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Quảng Ninh, ngày 15 tháng 07 năm 2021  

TỜ TRÌNH THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH

ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2020

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 do Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

– Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh;

– Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông  thường niên năm 2021 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh như sau:

Báo cáo tài chính năm 2020 của công ty đã được Chi nhánh Công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA ) tại Quảng Ninh, tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên websitse của Công ty bao gồm:

  • Báo cáo của Kiểm toán viên;
  • Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020;
  • Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020;
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
  • Thuyết minh Báo cáo tài chính

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua./.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi