TỜ TRÌNH THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2

QUẢNG NINH

logo

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

 

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 06  năm 2020

 

TỜ TRÌNH THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH

ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2019

 

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 do Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

– Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh;

– Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh.

 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông  thường niên năm 2020 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh như sau:

Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán CPA Việt Nam.

Báo cáo tài chính năm 2019 của công ty đã được Công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán CPA Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên websitse của Công ty bao gồm:

  • Báo cáo của Kiểm toán viên;
  • Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019;
  • Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019;
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
  • Thuyết minh Báo cáo tài chính

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua./.

scan0003-1

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi