THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2
QUẢNG NINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Quảng Ninh, ngày ……. tháng ……..  năm 2022  

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi:        QUÝ CỔ ĐÔNG

            Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8h00 ngày 31  tháng  05 năm 2022

2. Địa điểm:  Hội trường  tầng 3 Công ty cổ phần Xây dựng số 2  Quảng Ninh – Địa chỉ Số 76 Vườn Đào –Phường Bãi Cháy  – Thành phố Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh.

3. Nội dung đại hội: Theo chương trình đính kèm

  • Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh chốt đến ngày  21 tháng  05 năm 2022 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

5.Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu giấy Xác nhận/Ủy quyền gửi kèm) và gửi về trụ sở Công ty  tại Số 76 Vườn Đào –Bãi Cháy – Thành phố Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh theo đường bưu điện, fax, trực tiếp tới Công ty trước 16h30 ngày 30 tháng  05 năm 2022

   6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau:

  • Thư mời họp;

        – Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;

        – Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

        – Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự và thư mời họp của người ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự )

  • Tài liệu sử dụng tại Đại hội được đăng tải trên website http://ccn2.vn/ của Công ty, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội.
  • Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

– Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh

– Điện thoại: 0203.3846.302 – Fax: 0203.3847.465

– Người thường trực: Ông Nguyễn Long Vương – Thư ký Công ty.

Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

Trân trọng kính mời./.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi