THÔNG BÁO( V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2
QUẢNG NINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Quảng Ninh, ngày 17 tháng 5  năm 2022  

THÔNG BÁO

( V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh xin thông báo tới Quý cổ đông về ngày chốt danh sách cổ đông như sau:

 • Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông:  21/ 05 /2022
 • Mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông tin về Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

 • Thời gian dự kiến Đại hội: Ngày 31 tháng 5 năm 2022
 • Địa điểm: Tại Hội trường tầng 3 Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh – Địa chỉ Số 76 Vườn Đào – Bãi Cháy – thành phố Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh.
 • Thành phần dự Đại hội: Toàn thể các cổ đông của Công ty
 • Nội dung đại hội:
  • Báo cáo hoạt động của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và các mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch trong năm 2022;
  • Báo cáo của Ban điều hành về  kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022;
  • Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
  • Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
  • Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
  • Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
  • Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022;

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi