Thông báo: Mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

ccn2_logo CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2

QUẢNG NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Quảng Ninh, ngày 02 tháng 05 năm 2018

THÔNG BÁO

( V/v: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh )

Kính gửi: – Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh, cụ thể như sau:

 1. Thời gian: 07h15 ngày 16 tháng 05 năm 2018
 2. Địa điểm: 76 Phố Vườn Đào – Phường Bãi Cháy – Thành phố Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh
 3. Nội dung đại hội:
  • Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018;
  • Báo cáo hoạt động của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2013-2018 và các mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch trong nhiệm kỳ 2018-2023;
  • Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018;
  • Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
  • Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
  • Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
  • Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018;
  • Tờ trình về phương án chi trả cổ tức 2017;
  • Tờ trình về việc đầu tư xây dựng Văn phòng kết hợp với khách sạn;
  • Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2018-2023)
 4. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh chốt đến ngày 30 tháng 04 năm 2018 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
 5. Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu giấy Xác nhận/ Ủy quyền được gửi đến cho các cổ đông của Công ty ) và gửi về trụ sở Công ty – 76 Phố Vườn Đào – Phường Bãi Cháy – Thành phố Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh theo đường bưu điện, fax, trực tiếp tới công ty trước 16h30 ngày 14 tháng 05 năm 2018.
 6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 • Thư mời họp;
 • Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, hộ chiếu;
 • Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần;
 • Giấy ủy quyền tham dự (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội )
 1. Tài liệu sử dụng tại Đại hội được đăng tải trên website http://ccn2.vn/ của Công ty, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội.
 2. Thủ tục đề cử và ứng cử thành viên HĐQT & BKS: Các thủ tục đề cử và ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đề nghị quý cổ đông gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 16h30 ngày … tháng 05 năm 2018 để Ban tổ chức tập hợp.

 

 1. Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ
 • Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh
 • Điện thoại: 0203.3846302 – Fax: 0203.3847465

–     Người thường trực: Ông Mạc Đức Mạnh – Thư ký Công ty.

Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Thư mời.

Trân trọng kính mời ./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

 


 

  TRẦN KHẮC NAM

 

Tải tài liệu đại hội:

 1. Chương trình họp ĐHCĐ thường niên năm 2018: Tải
 2. Thông báo chốt danh sách mời họp: Tải
 3. Giấy xác nhận tham dự ĐHCĐ: Tải
 4. Giấy ủy quyền tham dự: Tải
 5. Quy chế làm việc: Tải
 6. Báo cáo công tác hoạt động HĐQT: Tải
 7. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán: Tải
 8. Tờ Trình phân phối lợi nhuận: Tải
 9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán: Tải
 10. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS: Tải
 11. Tờ trình xây KS & VP: Tải
 12. Báo cáo của BKS: Tải
 13. Quy chế bầu HĐQT & BKS: Tải
 14. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán: Tải
 15. Báo cáo của BGĐ tại đại hội cổ đông 2018: Tải
 16. Giấy đề cử HĐQT: Tải
 17. Giấy đề nghị ứng cử HĐQT: Tải
 18. Giấy đề cử BKS: Tải
 19. Giấy đề nghị ứng cử BKS: Tải
 20. Biên bản họp nhóm đề cử HĐQT: Tải
 21. Biên bản họp nhóm đề cử BKS: Tải
 22. Mẫu sơ yếu lý lịch: Tải

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi