Thông báo mời họp: Đại hội cổ đông 2017

ccn2_logo CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2

QUẢNG NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Quảng Ninh, ngày 02 tháng 6 năm 2017

 

THÔNG BÁO

( V/v: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh )

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh, cụ thể như sau:

 1. Thời gian: 08h00 ngày 16 tháng 6 năm 2017
 2. Địa điểm: 76 Phố Vườn Đào – Phường Bãi Cháy – Thành phố Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh
 3. Nội dung đại hội:
  • Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017;
  • Báo cáo hoạt động của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và các mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch trong năm 2017;
  • Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;
  • Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
  • Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
  • Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
  • Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017;
  • Tờ trình về phương án chi trả cổ tức 2016;
 4. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh chốt đến ngày 31 tháng 03 năm 2017 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
 5. Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu giấy Xác nhận/ Ủy quyền đăng tải trên website http://ccn2.vn/ của Công ty ) và gửi về trụ sở Công ty – 76 Phố Vườn Đào – Phường Bãi Cháy – Thành phố Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh theo đường bưu điện, fax, trực tiếp tới công ty trước 16 h 30 ngày 14 tháng 6 năm 2017.
 6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 • Thư mời họp;
 • Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
 • Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần;
 • Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự và thư mời họp của người ủy quyền (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội )
 1. Tài liệu sử dụng tại Đại hội được đăng tải trên website http://ccn2. vn/ của Công ty, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội.
 2. Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ
 • Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh
 • Điện thoại: 0203.3846302 – Fax: 0203.3847465

–     Người thường trực: Ông Mạc Đức Mạnh – Thư ký Công ty.

Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Thư mời.

Trân trọng kính mời ./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

TRẦN KHẮC NAM

 

Tải tài liệu đại hội:

 1. Thư mời họp Tải
 2. Chương trình họp Tải
 3. Quy chế làm việc Tải
 4. Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT 2017 Tải
 5. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán Tải
 6. Tờ trình phân phối lợi nhuận Tải
 7. Tờ trình phương án cổ tức Tải
 8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Tải
 9. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS Tải
 10. Báo cáo của BGĐ tại đại hội cổ đông 2017 Tải
 11. Báo cáo kiểm toán 2016  Tải
 12. Báo cáo của ban kiểm soát Tải

 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi