Thông báo chi trả cổ tức năm 2020

CÔNG TY CP XÂY DỰNG
SỐ 2 QUẢNG NINH  
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Số: 145/TB-HĐQTHạ Long, ngày 04 tháng 08 năm 2021

THÔNG BÁO

CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2020

Kính gửi:  Quý cổ đông Công ty CP xây dựng số 2 Quảng Ninh.

Thực hiện Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 15 tháng 07 năm 2021 và Nghị quyết số 137 /NQ/HĐQT ngày 28/07/2021, Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2020 như sau:

1. Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2 QUẢNG NINH  

– Địa chỉ: Số 76 ,Vườn Đào, Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh;

– Điện thoại: 0203.3846302              Fax: 0203.3847465

– Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.

– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

2. Ngày chốt danh sách trả cổ tức: 05 tháng 07năm 2021

3. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020: 6% vốn điều lệ 28.000.000.000 đồng (Hai mươi tám tỷ đồng chẵn).

4. Hình thức chi trả cổ tức: Trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

5. Thời gian chi trả cổ tức: Từ ngày 10 tháng 08 năm 2021

6. Địa điểm chi trả cổ tức: Văn phòng Công ty Cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh, số 76 Vườn Đào, Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh;

Quý cổ đông liên hệ với phòng Tài vụ Công ty để đăng ký lĩnh tiền mặt hoặc chuyển khoản cho thuận tiện.

7. Yêu cầu chứng từ:

– Chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân; thông báo chi trả cổ tức bản gốc; giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

– Đối với trường hợp nhận thay: Có thông báo chi trả cổ tức (bản gốc); Giấy giới thiệu hoặc giấy uỷ quyền hợp pháp; Chứng minh thư nhân dân của người được uỷ quyền; giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

Trân trọng thông báo!

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi