THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2019

CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 2

QUẢNG NINH

*******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*********

Số: 60/TB-HĐQT

Hạ Long, ngày 25 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO

CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2019

Kính gửi:  Quý cổ đông Công ty CP xây dựng số 2 Quảng Ninh.

Thực hiện Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 10 tháng 06 năm 2020 và Nghị quyết số 54/NQ/HĐQT/ngày 12/06/2020, Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2019 như sau:

  1. Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2 QUẢNG NINH

– Địa chỉ:     Số 76 – Vườn Đào – Bãi Cháy – Hạ Long – Quảng Ninh.

– Điện thoại: 0203.3846302              Fax: 0203.3847465

– Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.

– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

  1. Ngày chốt danh sách trả cổ tức: 29 tháng 05 năm 2020
  2. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019: 10% vốn điều lệ 28.000.000.000 đồng (Hai mươi tám tỷ đồng chẵn).
  3. Hình thức chi trả cổ tức: Trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
  4. Thời gian chi trả cổ tức: Từ ngày 10 tháng 7 năm 2020
  5. Địa điểm chi trả cổ tức:

Trụ sở văn phòng công ty, số 76 Vườn Đào, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Quý cổ đông liên hệ với phòng Tài vụ Công ty để đăng ký lĩnh tiền mặt hoặc chuyển khoản cho thuận tiện.

  1. Yêu cầu chứng từ:

– Chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân; thông báo chi trả cổ tức bản gốc; giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

– Đối với trường hợp nhận thay: Có thông báo chi trả cổ tức (bản gốc); Giấy giới thiệu hoặc giấy uỷ quyền hợp pháp; Chứng minh thư nhân dân của người được uỷ quyền; giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

Trân trọng thông báo!

scan0003-1

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi