Nghị quyết ĐHCĐ 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2

QUẢNG NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————–

Quảng Ninh, ngày 16 tháng 6 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2 QUẢNG NINH

  • Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
  • Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh;
  • Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh ngày 16  tháng 6 năm 2017,

 

QUYẾT NGHỊ

 

Điều 1: Thông qua –   Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2016 và các giải pháp thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2017.

Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2016

Các chỉ tiêu chính Đơn vị Kế hoạch năm 2016 Thực hiện năm 2016 Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
Tổng giá trị SXKD Tỷ đồng 110 80 73
Tổng doanh thu Tỷ đồng 100 86 86
Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng Ø  3,5 49,6  

 

 

Điều 2: Thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017:

Các chỉ tiêu chính Đơn vị Kế hoạch năm 2017
Tổng giá trị sản lượng tỷ đồng 80
Tổng doanh thu tỷ đồng 80,6
Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng > 7,0
Tỷ lệ cổ tức % 10-20

 

Điều 3:Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Điều 6: Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận như sau:

STT Chỉ tiêu Tỷ lệ Số tiền (đồng)
I Lợi nhuận và nghĩa vụ Ngân sách năm 2016    
1 Lợi nhuận trước thuế năm 2016 49.862.153.065
2 Thuế TNDN phải nộp 10.969.673.674
3 Thủ lao trả thành viên HĐQT, Trưởng BKS và chi khác 177.437.558
4 Lợi nhuận sau thuế năm 2016 38.715.041.833
II Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức    
1 Quỹ đầu tư phát triển 0 0
2 Quỹ khen thưởng phúc lợi 2.566.939.852
3 Lợi nhuận chưa phân phối cộng dồn 28.000.000.000

 

Điều 7: Thông qua Tờ trình về phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017.

            – Thù lao của HĐQT: 198.000.000 đồng/năm.

           – Thù lao của Ban kiểm soát: 93.600.000 đồng/năm.

Điều 8: Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2016, như sau:

  • Hình thứ trả: Trả tiền mặt hoặc chuyển khoản bằng Việt Nam đồng.
  • Tỷ lệ chi trả:  100%/mệnh giá.
  • Nguồn chi trả cổ tức: Lợi nhuận chưa phân phối tính đến thời điểm ngày 31/12/2016 Thời điểm trả cổ tức: Chi trả trong tháng 7 năm 2016.

Điều 9: Đồng ý chủ trương chuyển nhượng 2 khu đất của Công ty tại Đông ga Hạ Long, giao cho HĐQT thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ của Công ty.

Điều 10: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trị thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả.

 

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOẠ

 

TRẦN KHẮC NAM


Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi