Nghị quyết ĐHCĐ 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2

QUẢNG NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————–

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 5 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2 QUẢNG NINH

  • Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
  • Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh;
  • Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh ngày 24  tháng 5 năm 2016,

 

QUYẾT NGHỊ

 

Điều 1: Thông qua –   Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2015 và các giải pháp thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2016.

Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2015

Các chỉ tiêu chính Đơn vị Kế hoạch năm 2015 Thực hiện năm 2015 Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
Tổng giá trị SXKD Tỷ đồng 150 155 103
Tổng doanh thu Tỷ đồng 140 138,66 99
Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 3,5-4,0 11,085 277
Tỷ lệ cổ tức % 12-15 DK 60  

 

Điều 2: Thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016:

Các chỉ tiêu chính Đơn vị Kế hoạch năm 2016
Tổng giá trị sản lượng tỷ đồng 110
Tổng doanh thu tỷ đồng 116
Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng > 3,5
Tỷ lệ cổ tức % 20-30

 

Điều 3:Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán quốc tế và dịch vụ tài chính thẩm định giá A&VN CPAs là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

Điều 6: Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận như sau:

STT Chỉ tiêu Tỷ lệ Số tiền (đồng)
I Lợi nhuận và nghĩa vụ Ngân sách năm 2015    
1 Lợi nhuận trước thuế năm 2015 11.085.808.147
2 Thuế TNDN phải nộp 2.809.272.297
3 Thủ lao trả TV HĐQT, Trưởng BKS 42.000.000
4 Lợi nhuận sau thuế năm 2015 8.234.535.850
II Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức    
1 Quỹ đầu tư phát triển 20 1.655.307.170
2 Quỹ khen thưởng phúc lợi 10 827.653.585
3 Lợi nhuận chưa phân phối 5.751.575.095

 

Điều 7: Thông qua Tờ trình về phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016.

            – Thù lao của HĐQT: 198.000.000 đồng/năm.

            – Thù lao của Ban kiểm soát: 93.600.000 đồng/năm.

Điều 8: Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2015, như sau:

  • Hình thứ trả: Trả tiền mặt hoặc chuyển khoản bằng Việt Nam đồng.
  • Tỷ lệ chi trả:  65%/mệnh giá.
  • Nguồn chi trả cổ tức: Lợi nhuận chưa phân phối tính đến thời điểm ngày 31/12/2015 Thời điểm trả cổ tức: Chi trả trong tháng 6 năm 2016.

Điều 9: Yêu cầu Hội đồng quản trị chỉ đạo ban điều hành làm rõ khoản 26.135.337.232 đồng phải thu của Việt Mỹ và 8.430.304.000 đồng phải thu của nhà văn hóa kết hợp chung cư khu 2 Bãi Cháy.

– Việc 6.822.741.814 đồng tiền thất thoát cộng lãi phải thu hồi xong trước ngày 20/06/2016.

Điều 10: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trị thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả.

 

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOẠ

 

PHẠM XUÂN SINH


Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi