NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2 QUẢNG NINH

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2

QUẢNG NINH

logo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————–

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2 QUẢNG NINH

  • Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
  • Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh;
  • Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh ngày 10 tháng 06 năm 2020,

 

QUYẾT NGHỊ

 

Điều 1: Thông qua –  Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2019 và các giải pháp thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2020.

Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2019

Các chỉ tiêu chính Đơn vị Kế hoạch năm 2019 Thực hiện năm 2019 Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
Tổng giá trị SXKD Tỷ đồng

96

52,4

57,5%

Tổng doanh thu Tỷ đồng

41,5

16,9

40,7%

Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng

>  4

5,69

100%

 

 

Điều 2: Thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020:

Các chỉ tiêu chính

Đơn vị

Kế hoạch năm 2020

Tổng giá trị sản lượng

tỷ đồng

110

Tổng doanh thu

tỷ đồng

41,7

Lợi nhuận trước thuế

tỷ đồng

 2,9

Tỷ lệ cổ tức

%

5-7

 

Điều 3:Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Điều 6: Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận như sau:

STT Chỉ tiêu Tỷ lệ Số tiền (đồng)
I Lợi nhuận và nghĩa vụ Ngân sách năm 2019    
1 Lợi nhuận trước thuế năm 2019  

5.688.752.000

2 Thuế TNDN phải nộp  

1.195.469.000

3 Thủ lao trả thành viên HĐQT,  BKS và chi khác  

228.597.000

4 Lợi nhuận sau thuế năm 2019  

4.493.282.000

II Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức    
1 Quỹ đầu tư phát triển 30%

1.347.984.000

2 Quỹ khen thưởng phúc lợi    
3 Lợi nhuận chưa phân  

3.145.297.000

 

Điều 7: Thông qua Tờ trình về phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.

            – Thù lao của HĐQT: 198.000.000 đồng/năm.

– Thù lao của Ban kiểm soát: 93.600.000 đồng/năm.

Điều 8: Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2019, như sau:

  • Hình thứ trả: Trả tiền mặt hoặc chuyển khoản bằng Việt Nam đồng.
  • Tỷ lệ chi trả:  10 %/mệnh giá.
  • Nguồn chi trả cổ tức: Lợi nhuận chưa phân phối tính đến thời điểm ngày 31/12/2019 Thời điểm trả cổ tức: Chi trả trong tháng 07 năm 2020.

Điều 9: Thông qua Tờ trình về Đầu tư bổ sung vốn giai đoạn 2 xây dựng Trụ sở văn phòng – khách sạn Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh.

Đầu tư bổ sung vốn giai đoạn 2 khoảng 61 tỷ đồng để thực hiện dự án Trụ sở Văn phòng và Khách sạn công ty. Nguồn vốn đầu tư bằng nguồn vốn chủ sở hữu và vốn vay của tổ chức tín dụng.

Điều 10: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trị thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả.

Chu ky chu toa

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi