Giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
SỐ 2 QUẢNG NINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2 QUẢNG NINH

Kính gửi:    Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh

Tên cá nhân:…………………………………………………………………………………………………………………………..

Số CMND số:……………………………… ngày cấp……………….nơi cấp……………………………………………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại:…………………………………………………….

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh được tổ chức vào ngày  15  tháng  07  năm 2021 với:

Số cổ phần biểu quyết là:………………………cổ phần.

(Bằng chữ: …………………………………………………………………………………)

Trong đó:

  • Số cổ phần sở hữu là: ……………………………. cổ phần.
  • Số cổ phần được ủy quyền: ……………………… cổ phần.

(Gửi kèm theo đây: …….. Giấy ủy quyền).

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

                                                                  

………, Ngày….. tháng ….. năm 2021

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ và tên)

                                                                                          

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi