GIẤY UỶ QUYỀN

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2
QUẢNG NINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Quảng Ninh, ngày ……. tháng ……..  năm 2022  

GIẤY UỶ QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2 QUẢNG NINH

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh.

  1. Bên ủy quyền
  2. Tên cá nhân: ………..……………………………………………………………….
  3. Số CMND: ……………………cấp ngày ………………..tại……………………………
  4. Địa chỉ: ………………………………………………………………………………
  5. Điện thoại:  …………………………………………………………………………..
  6. Số cổ phần sở hữu: …………………………….  Cổ phần
  7. Bên được ủy quyền

Tên cá nhân: ………………………………………………………………………………

Số CMND:……………………… …cấp ngày …../……/……….tại ……………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………

Điện thoại:…………………………………………………………………………………

  • Nội dung ủy quyền

Bên được ủy quyền có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

  • Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh.

Người được ủy quyền (Ký và ghi rõ họ tên)Người ủy quyền (Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

– Cá nhân đến tham dự cuộc họp cần cầm theo Thư mời họp; Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự và thư mời họp của người ủy quyền ( trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội)

– Giấy xác nhận tham dự cuộc họp hoặc Giấy uỷ quyền (nếu có) xin gửi hoặc fax trước  16h 30p  ngày 30 /  05/2022 theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2 QUẢNG NINH

Địa chỉ: 76 Phố Vườn Đào – Phường Bãi Cháy – Thành phố Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203.3846302 – Fax: 0203.3847465

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi