Chào mừng đến với Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh
Từ khoá tìm kiếm
Chương trình Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Chương trình Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Ngày 29-05-2024 Lượt xem 181

Chương trình Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Thời gian tổ chức: 8h00, ngày 11 tháng  06 năm 2024

Địa điểm tổ chức:  Hội trường Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh

Địa Chỉ:                     Số 76 Vườn Đào  - Bãi Cháy – Thành phố Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh

 

Thời gian

dự kiến

Nội dung

Người

thực hiện

08h00 - 08h30

- Đón tiếp đại biểu và cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông - đăng ký dự họp

- Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết

Ban tổ chức

Đại hội

08h30 - 08h40

- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.

Ông Vương

08h40 - 08h50

- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội. Giới thiệu Chủ tọa Đại Hội

Ông Côn

08h50 - 08h55

- Chủ tọa cử thư ký Đại Hội

- Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu

Ông Nam

08h55 - 09h05

- Thông qua chương trình và Quy chế làm việc Đại hội

Ông Nam

 

 

 

 

09h05 - 10h

- Báo cáo hoạt động của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và các mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch trong năm 2024

Ông Nam

-Báo cáo của ban điều hành về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024

Ông Mạnh

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;

Ông Đích

- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;

- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;

Bà Nhài

- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

- Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024;

Ông Nam

10h - 10h45

- Đại hội thảo luận, lấy ý kiến đóng góp của cổ đông

Ông Nam

10h45-11h00

- Đại hội nghỉ giải lao

 

11h00 – 11h15

- Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

Ông Nam

11h15 – 11h25

- Thông qua biên bản Đại hội

- Thông qua Nghị quyết Đại hội

Ông Vương

11h25 – 11h30

- Tuyên bố bế mạc Đại hội

Ông Nam

 

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

xem chi tiết tại đây 

HOTLINE

(+84) 0203 384 6302
zalo
zalo Chat với tư vấn viên Gọi điện