Chương trình Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
SỐ 2 QUẢNG NINH  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Quảng Ninh, ngày 30  tháng 06  năm 2021

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Thời gian tổ chức: 8h00, ngày 15 tháng 07  năm 2021

Địa điểm tổ chức:  Hội trường Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh

Địa Chỉ:                     Số 76 Vườn Đào  – Bãi Cháy – Thành phố Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh

Thời gian dự kiếnNội dungNgười thực hiện
08h00 – 08h30– Đón tiếp đại biểu và cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông – đăng ký dự họp – Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyếtBan tổ chức Đại hội
08h30 – 08h40– Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ – Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.Ông Vương
08h40 – 08h50– Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội. Giới thiệu Chủ tọa Đại HộiÔng Côn
08h50 – 08h55– Chủ tọa cử thư ký Đại Hội – Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếuÔng Nam
08h55 – 09h05– Thông qua chương trình và Quy chế làm việc Đại hộiÔng Nam
09h05 – 10h– Báo cáo hoạt động của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và các mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch trong năm 2021Ông Nam
 -Báo cáo của ban điều hành về kết quả SXKD năm 2020 và kế hoách SXKD năm 2021Ông Mạnh
 – Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;Ông Đích
 – Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020; – Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;Bà Nhài
 – Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; – Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021; – Tờ trình về phương án chi trả cổ tức năm 2020 ;Ông Nam
10h – 10h45– Đại hội thảo luận, lấy ý kiến đóng góp của cổ đôngÔng Nam
10h45-11h00– Đại hội nghỉ giải lao 
11h00 – 11h15– Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hộiÔng Nam
11h15 – 11h25– Thông qua biên bản Đại hội – Thông qua Nghị quyết Đại hộiÔng Vương
11h25 – 11h30– Tuyên bố bế mạc Đại hộiÔng .Nam

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi