Chương trình Họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 2020

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2

QUẢNG NINH

 

logo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

Quảng Ninh, ngày 29 tháng 05 năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Thời gian tổ chức: 08h00, ngày 10 tháng 06 năm 2020

Địa điểm tổ chức:  Tại Hội trường  Công ty cổ phần du lịch Hạ Long – Khách sạn Tiên Long

 Địa chỉ:                     Số 01 – Đường Bãi Cháy – thành phố Hạ Long .

 

Thời gian

dự kiến

Nội dung Người

thực hiện

08h00 – 08h30 – Đón tiếp đại biểu và cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông – đăng ký dự họp

– Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết

Ban tổ chức
08h30 – 08h40 – Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ

– Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.

Ông Vương
08h40-08h50 Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành đại hội. Giới thiệu Chủ tọa Đại Hội Ông Côn
08h50 – 08h55 – Chủ tọa cử thư ký Đại Hội

– Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu

Ông Nam
08h55-09h05 -Thông qua chương trình và Quy chế làm việc Đại Hội  
 

 

 

 

09h05 – 10h

– Báo cáo của Ban điều hành về  kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020 Ông Mạnh
– Báo cáo hoạt động của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và các mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch trong năm 2020 Ông Nam
– Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019; Ông Đích
– Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;

– Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;

Bà Nhài
– Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;

– Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020;

– Tờ trình về phương án chi trả cổ tức năm 2019 ;

– Tờ trình về việc Đầu tư bổ sung vốn giai đoạn 2 xây dựng Trụ sở văn phòng –khách sạn Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh.

Ông Nam
10h – 10h45 – Đại hội thảo luận, lấy ý kiến đóng góp của cổ đông Ông Nam
10h45-11h00 – Đại hội nghỉ giải lao  
11h00 – 11h15 – Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội Ông Nam
11h15 – 11h25 – Thông qua biên bản Đại hội

– Thông qua Nghị quyết Đại hội

Ông Vương
11h25 – 11h30 – Tuyên bố bế mạc Đại hội Ông Nam

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi