CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

Thời gian tổ chức: 08h00, ngày 24 tháng 5 năm 2016

Địa điểm tổ chức: 76 Phố Vườn Đào – P. Bãi Cháy – Thành phố Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh

Thời gian dự kiến Nội dung Người thực hiện
08h00 – 08h30 – Đón tiếp đại biểu và cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông – đăng ký dự họp
– Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết
Ban tổ chức Đại hội
08h30 – 08h40 – Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, bầu ban kiểm phiếu, chào cờ
– Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự
Ông Toàn
08h40 – 08h45 – Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội Ông Toàn
08h45 – 08h55 – Giới thiệu Chủ tịch, Thư ký
– Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu
Ông Toàn
08h55 – 09h05 – Thông qua chương trình và Quy chế làm việc Đại hội Ông Sinh
09h05 – 10h10 – Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016 Ông Nam
– Báo cáo hoạt động của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và các mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch trong năm 2016 Ông Sinh
– Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015; Ông Đích
– Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015;
– Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
Bà Nhài
– Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
– Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016;
– Tờ trình về phương án chi trả cổ tức năm 2015;
Ông Sinh
10h10 – 10h45 – Đại hội thảo luận, lấy ý kiến đóng góp của cổ đông Ông Sinh
10h45-11h00 – Đại hội nghỉ giải lao  
11h00 – 11h15 – Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội Ông Sinh
11h15 – 11h25 – Thông qua biên bản Đại hội
– Thông qua Nghị quyết Đại hội
Ông Mạnh
11h25 – 11h30 – Tuyên bố bế mạc Đại hội Ông Sinh

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi