11 Tháng Sáu, 2022 admin 0

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

THƯ MỜI HỌP

23 Tháng Năm, 2022 admin 0

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2QUẢNG NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Không có ảnh

GIẤY UỶ QUYỀN

18 Tháng Năm, 2022 admin 0

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2QUẢNG NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcQuảng Ninh,

Không có ảnh

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ

18 Tháng Năm, 2022 admin 0

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2 QUẢNG NINH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG