Nghị quyết ĐHCĐ 2017

22 Tháng Bảy, 2017 admin 0

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2 QUẢNG NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh

Nghị quyết ĐHCĐ 2016

20 Tháng Sáu, 2016 admin 0

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2 QUẢNG NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh

Lời giới thiệu

26 Tháng Năm, 2016 admin 0

Công ty Cổ Phần Xây Dựng số 2 Quảng Ninh ngay từ khi mới thành lập, Công ty đã định hướng sự phát triển của

Báo cáo tài chính 2015

23 Tháng Năm, 2016 admin 0

1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán: Tải tài liệu 2. Báo cáo kế toán: Tải tài liệu 3. Thư giải trình của