BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2 QUẢNG NINH

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2

QUẢNG NINH

logo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 06 năm 2020

 BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2 QUẢNG NINH

 

Hôm nay vào hồi 8 h00 ngày 10 tháng 06 năm 2020, Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại hội trường Công ty cổ phần du lịch Hạ Long – Khách sạn Tiên Long – số 01 –Đường Bãi Cháy –Thành phố Hạ Long – Tỉnh Quảng ninh.

 1. KHAI MẠC ĐẠI HỘI
 2. Thành phần tham dự
 • Các thành viên trong Hội đồng quản trị Công ty
 • Các thành viên trong Ban kiểm soát Công ty
 • Các cổ đông của Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh
 1. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Đặng Trần Côn  – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

 • Tổng số cổ phần của Công ty: 2.800.000 cổ phần
 • Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là:

36 cổ đông đại diện cho 2.789.710 cổ phần – chiếm 99,95%  tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đồng thường niên của Công ty  là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

 1. Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu

Để điều hành hoạt động của Đại hội, theo Điều lệ của Công ty Chủ toạ Đại hội là Ông Trần Khắc Nam – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Chủ tọa cuộc họp cử Ông Nguyễn Long Vương làm thư ký Đại hội

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

Ban Kiểm phiếu: (gồm 03 ông, bà)

 1. Ông: Đặng Trần Côn Trưởng ban
 2. Bà: Hoàng Thu Hà Thành viên
 3. Ông: Trần Hồng Bân Thành viên

Tổng số biểu quyết:

Tán thành                 :    100 %

Không tán thành       :    0 %

Không ý kiến           :     0 %

 1. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Trần Khắc Nam thay mặt Ban tổ chức đại hội đọc chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020, gồm:

 • Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020;
 • Báo cáo hoạt động của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và các mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch trong năm 2020;
 • Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;
 • Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
 • Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
 • Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
 • Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020;
 • Tờ trình về phương án chi trả cổ tức năm 2019;
 • Tờ trình về Đầu tư bổ sung vốn giai đoạn 2 xây dựng Trụ sở văn phòng – khách sạn Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh.

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội chính thức.

Tổng số biểu quyết:

Tán thành                    : 100 %

Không tán thành          : 0%

Không ý kiến              : 0%

 1. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI
 2. Ông Trần Khắc Nam – Chủ toạ thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Tổng số biểu quyết:

Tán thành                    : 68,6 %

Không tán thành          : 0%

Không ý kiến              : 31,4%

 1. Ông Mạc Đức Mạnh – Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020.
 2. Ông Trần Khắc Nam Chủ tịch Hội đồng Quản trị – Báo cáo hoạt động của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và các mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch trong năm 2020.
 3. Ông Đỗ Văn Đích – Trưởng BKS – Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019
 4. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhài – Kế toán trưởng Công ty đọc Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.
 5. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhài đọc Tờ trình về việc thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2019, cụ thể như sau:
STT Chỉ tiêu Tỷ lệ Số tiền (đồng)
I Lợi nhuận và nghĩa vụ Ngân sách năm 2019    
1 Lợi nhuận trước thuế năm 2019   5.688.752.000
2 Thuế TNDN phải nộp   1.195.469.000
3 Thù lao trả thành viên HĐQT,  BKS và chi khác   288.597.000
4 Lợi nhuận sau thuế năm 2019   4.493.282.000
II Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019    
1 Quỹ đầu tư phát triển 30% 1.347.984.000
2 Quỹ khen thưởng phúc lợi 0%  
3 Lợi nhuận chưa phân phối   3.145.297.000

 

 1. Ông Trần Khắc Nam – đọc Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

 1. Ông Trần Khắc Nam – Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020, như sau:

Thù lao của Hội đồng quản trị:           198.000.000 đồng

Thù lao của Ban Kiểm soát:                  93.600.000 đồng

 1. Ông Trần Khắc Nam – Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc Tờ trình về Phương án chi trả cổ tức năm 2019.

HĐQT trình đại hội đồng cổ đông chi cổ tức năm 2019 mức 10% mệnh giá.

 1. Ông Trần Khắc Nam – Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc Tờ trình về Đầu tư bổ sung vốn giai đoạn 2 xây dựng Trụ sở văn phòng – khách sạn Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh
 • Đầu tư bổ sung vốn giai đọan 2 với số tiền khoảng 61tỷ đồng để thực hiện dự án Trụ sở Văn phòng và Khách sạn công ty. Nguồn vốn đầu tư là nguồn vốn chủ sở hữu và vốn vay của tổ chức tín dụng.

 

 • THẢO LUẬN:

Đại hội được nghe ý kiến phát biểu của các Ông (bà):

Ông Trần Khắc Nam chủ tọa cuộc họp tiếp thu các ý kiến kiến nghị của Ban kiểm soát và cá nhân trưởng Ban kiểm soát và mời các cổ đông phát biểu ý kiến.

1.Ông Nguyễn Hải Huy phát biểu: Kính thưa quý vị cổ đông tôi hoàn toàn nhất trí với các bản đề xuất để chúng ta chuẩn bị làm những việc sắp tới đặc biệt việc đầu tư dự án Trụ sở văn phòng – khách sạn Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh, tài sản là tài sản của tất cả cổ đông ở đây, đến bây giờ chúng ta đã đầu tư nhiều tiền và tới đây chúng ta phải đầu tư nữa, tôi hoàn toàn đồng thuận với việc phải đầu tư tiếp và phải đầu tư thật nhanh để chúng ta thu hồi vốn đưa vào sản xuất kinh doanh.

– Cái tôi quan tâm là chúng ta đầu tư thế nào nếu trước đây ĐHCĐ trao quyền điều hành  lựa chọn nhà thầu đối với ban điều hành  thì tôi không nói, nếu chúng ta làm chủ đầu tư chúng ta vận dụng luật đầu tư việc lựa chọn nhà thầu chúng ta vận dụng theo luật đầu tư, hiện nay chúng ta đầu tư được 1/3 giá trị công trình còn 2/3 nữa số tiền rất lớn vì chúng ta ngồi đây đều là những người quản lý trực tiếp xây dựng, năng lực của chúng ta chủ yếu làm phần kết cấu còn toàn bộ các phần hoàn thiện đều phải thuê các nhà thầu bên ngoài. Chúng ta là chủ đầu tư thì chúng ta lựa trọn nhà thầu thế nào, đối với pháp luật ông Mạc Đức Mạnh sau đây sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về mặt pháp lý đối với tất cả các việc đầu tư, nhưng  từ bây giờ trở đi yêu cầu ban điều hành và HĐQT phải thực hiện theo đúng luật đầu tư, các công trình dưới 1 tỷ lựa chọn theo kiểu gì, dưới 5 tỷ , dưới 10 tỷ lựa chọn theo kiểu gì, các việc như thế này nên để các cổ đông biết, các cổ đông ngồi đây cũng băn khoăn là các nhà thầu có đủ năng lực hay không tôi mong muốn là phải minh bạch.

– Chúng ta sau này thúc đẩy phát triển xây dựng đó là nghề của chúng ta, công trình này đối với Công ty 2 là công trình lớn nhất và cao tầng nhất, bây giờ kỹ thuật về công nghệ càng ngày càng phát triển xung quanh chúng ta rất nhiều nhà thầu lớn, các chủ đầu tư lớn họ đã áp dụng kỹ thuật công nghệ tốt vào xây dựng chúng ta mới tồn tại được, công trình này làm đến bây giờ gần hai năm chưa hoàn tất tôi cho là chậm tiến độ, bây giờ cần phải đẩy nhanh hơn đưa vào sản xuất kinh doanh, càng chậm thì thiệt hại của chúng ta càng lớn, Chúng ta bỏ tiền ra thuê một nhà thầu thì chúng ta phải giám sát việc đó đảm bảo chất lượng đảm bảo đúng quy trình. Mong muốn tất cả mọi người hãy  quan tâm đến công trình của chúng ta, đây là tài sản của tất cả các anh các chị ngồi đây, rất mong các cuộc họp và các đại hội sau với tinh thần tiến bộ và hưởng ứng tinh thần đoàn kết của công ty 2, đã gắn bó và có truyền thống từ trước đến nay chúng ta xây dựng với nhau để thành tập thể tất cả các ý kiến đều được đồng thuận.

 1. Ông Trần Khắc Nam phát biểu: Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của anh Huy, chúng ta đầu tư lớn chúng ta phải tuân thủ theo quy định của pháp luật. Đầu năm 2018 HĐQT đã họp và thống nhất: chúng ta là đơn vị xây lắp, chúng ta tự thi công thì sẽ tiết giảm được 3% giá trị phần xây lắp, HĐQT cũng ra nghị quyết các hạng mục về công nghệ, thiết bị là phải đấu thầu, chào giá theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản để các cổ đông giám sát báo cáo.
 2. Ông Mạc Đức Mạnh phát biểu ý kiến: Báo cáo đại hội tôi xin có ý kiến báo cáo thêm về dự án Trụ sở văn phòng – khách sạn của chúng ta. Dự án của chúng ta tổng mức đầu tư mà tư vấn đã lập lên theo đúng chế độ chính sách của nhà nước vào khoảng 184 tỷ, sau đó ban lãnh đạo đã xem xét do mình là đơn vị chuyên về xây lắp nên những công việc mình làm được thì chúng ta đã tiết kiệm được và giảm xuống và bây giờ tổng mức khi phê duyệt còn lại 150 tỷ. Trong tờ trình báo cáo xin ý kiến Đại hội bổ xung vốn đầu tư giai đoạn 2, giai đoạn 1 chúng ta đã xin ĐHCĐ được chấp thuận là 89 tỷ còn giai đoạn 2 chúng ta thiếu khoảng 61 tỷ. Nguồn vốn chủ sở hữu của chúng ta hiện có 109 tỷ, nếu đại hội quyết định trả cổ tức năm nay 10% là 2,8 tỷ thì chúng ta còn lại khoảng 106 tỷ vốn chủ sở hữu. Nguồn vốn còn thiếu của chúng ta khoảng 44 đến 45 tỷ. Ở tờ trình đấy hướng của ban điều hành là đi vay đây cũng là áp lực với ban điều hành khi đầu tư xây dựng, Vốn vay chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch, sau này ban điều hành trình HĐQT sẽ quyết định vay và trả vốn  lẫn  lãi trong vòng 7 hay 10 năm, cộng với việc tính khấu hao của khách sạn chúng ta sẽ chia khấu hao trong vòng bao nhiêu năm, từ đấy chúng ta tính toán được doanh thu trừ đi khấu hao trừ đi chi phí, dự kiến trong 7 năm đầu khi vận hành tiền lãi và tiền khấu hao lớn thì chúng ta phải chịu lỗ những năm đầu và giảm dần vào những năm cuối.

– Về phương hướng việc kinh doanh khách sạn mặc dù khách sạn chưa đi vào vận hành nhưng được sự chỉ đạo của HĐQT chúng tôi cũng đã tìm hiểu về cách vận hành và kinh doanh khách sạn từ cách quản lý, nội quy, quy chế cách thức vận hành và tìm hiểu các đối thủ. Trên địa bàn thành phố Hạ Long hiện có 6 khách sạn 5 sao và 23 khách sạn 4 sao, khách sạn của chúng ta ở phân khúc 4 sao thuộc ở tầm trung nên khi xây dựng cũng như kinh doanh sau này chúng ta bán với giá cũng ở tầm trung.

– Cụ thể về việc kinh doanh sau này chúng tôi cũng đã tham khảo đơn vị setup khách sạn, họ đã vào tư vấn cho mình từ việc thiết kế khách sạn chở đi , họ cũng giúp chúng ta điều chỉnh công năng sử dụng của khách sạn, đưa văn phòng làm việc lên tầng 19 và chuyển hội trường xuống tầng 3 để cạnh tầng 2 là phòng ăn tiện cho việc tổ chức sự kiện hay hội nghị kết hợp  ăn luôn rất hợp lý. Họ tư vấn cho thiết kế nội thất các phòng làm sao cho tiết kiệm nhất và dễ vệ sinh nất , sau này phí bào trì bảo dưỡng ít nhất. Đơn vị đấy sẽ tư vấn cho chúng ta sau này tuyển các bộ phận, con người như thế nào và vận hành như thế nào làm sao cho có hiệu quả nhất. Các bộ phận chủ chốt chúng ta tuyển vào trước khi vận hành 3 tháng, đối với nhân viên vào trước khi vận hành khoảng 1 tháng.
– Việc thực hiện các gói thầu tiếp theo như đồng chí Huy đưa ra ý kiến thì HĐQT đã giao cho ban điều hành chúng tôi lựa chọn các nhà thầu thi công các phần tiếp theo bằng cách chào giá cạnh tranh, ở đây tại đại hội thì tôi cũng kiến nghị các cổ đông chúng ta có mối quan hệ có sự  quen biết nào có thể mời vào để chào các gói thầu tiếp theo, ban điều hành chúng tôi cũng rất mong muốn tìm được các nhà thầu có năng lực đủ điều kiện để thi công hoàn thành tốt các gói thầu để chúng ta đưa dự án vào khai thác.

 1. Ông Nguyễn Hồng Tinh phát biểu: Cổ đông chúng ta đến đây họp thì chủ yếu về vấn đề sản xuất kinh doanh của Công ty, vấn đề tài chính thì anh Đích cũng nói rồi tôi cũng nhất trí hoàn toàn.

– Vấn đề sản xuất kinh doanh thì anh Mạnh cũng nói rồi là chúng ta không đạt và cái việc không đạt này cũng kéo dài nhiều năm rồi.

– Còn việc chính của chúng ta là việc đầu tư vào văn phòng khách sạn, đại hội trước chúng ta đã xin ý kiến của các cổ đông là chúng ta đầu tư giai đoạn 1 là 89 tỷ thì giai đoạn 2 chúng ta còn 61 tỷ nữa phải tiếp tục đầu tư thì chúng ta phải rút tiếp vốn chủ sở hữu chúng ta và  vay vốn thương mại, khi chúng ta rút hết vốn chủ sở hữu rồi chúng ta vay tiếp khoảng 40 tỷ chúng ta nợ và chúng ta phải trả lãi có nghĩa là trong những năm tiếp theo cổ đông chúng ta không có nguồn chia lãi, còn tình hình sản xuất kinh doanh của chúng ta chỉ khoảng 5; 10 tỷ; 20 tỷ thì riêng việc trả lãi vay chúng ta không đủ chứ đừng nói chuyện các cổ đông chúng ta được chia lãi. Có trăng chúng ta nên có cái định hướng khác gọi hợp tác đầu tư hoặc chúng ta thấy không đủ lực chúng ta có thể bán không, bởi vì các cổ đông chúng ta ở đây rất là lớn tuổi không chờ đợi 10 năm nữa để chia lãi, đấy là làm ăn tốt, làm ăn đúng kế hoạch setup tốt chúng ta mới có thể trả được, nên chúng ta phải có phương án tài chính khác.

* Ông Trần Khắc Nam trả lời ý kiến ông Tinh: Theo ý kiến của anh Tinh, tôi thấy vốn của chúng ta là bằng tiền mặt, nếu không làm gì thì không phải là sản xuất kinh doanh, không phải là Công ty chúng ta chia, nhưng ĐHCĐ chúng ta đã quyết chủ trương từ năm 2018 và chúng ta đang thấy một sản phẩm của chúng ta trong một môi trường đầu tư môi trường du lịch phát triển ở Quảng Ninh, chúng ta phải đầu tư để duy trì phát triển và để lại di sản cho con cháu của chúng ta.

– Còn phương án tài chính thì mỗi người chúng ta có ý kiến khác nhưng về phía HĐQT chúng tôi đã họp và có nghị quyết để hôm này trình như vậy quyết định cuối cùng là của các cổ đông ở đây.

 1. Ông Nguyễn Đình Kỳ phát biểu: Qua các báo cáo của đồng chí Nam, đồng chí Mạnh, đồng chí Đích và đồng chí Nhài tôi hoàn toàn nhất trí với báo cáo đó . Tôi xin có ý kiến :

– Qua những việc vừa  rồi tôi thấy nội bộ chúng ta chưa được đoàn kết  nên chúng ta hãy đoàn kết, đoàn kết đại đoàn kết, mọi chuyện chúng ta bỏ đi mà vì lợi ích của Công ty.

– Còn về ý kiến của đồng chí Đích trưởng ban kiểm soát tôi có ý kiến tôi hơn 100 tỷ ấy chúng ta giải ngân như thế nào, đồng chí kế toán lập phương án lên làm như thế nào không sai pháp luật là được.

– Tôi quan tâm nhất việc đầu tư vào khách sạn, chúng ta đã làm công trình như vậy rồi thì chúng ta phải đầu tư tiếp để đưa vào khai thác, phải đầu tư thật nhanh  để năm 2022 chúng ta đưa khách sạn vào sử dụng. Việc đầu tư chọn nhà thầu thế nào thì HĐQT bàn bạc giao lại cho ban điều hành của công ty, hết bao nhiêu chúng ta cũng phải đầu tư, quyết tâm cuối cùng xây dựng công ty phát triển bền vững tạo công ăn việc làm cho con cháu chúng ta.

 1. Ông Đinh Văn Tuyền phát biểu ý kiến: Chúng ta tập chung chủ yếu vào việc đầu tư khách sạn theo dự kiến phát triển của du lịch, năm vừa qua do dịch covid nên bị ảnh hưởng nhiều nhưng theo nhận định thị trường du lịch Quảng Ninh tỉnh đầu tư vào hạ tầng kỹ thuật rất lớn, chỉ hai ba năm nữa là hoàn thiện tất cả dự báo của ngành du lịch cả nước nói chung và tỉnh Quảng Ninh nói riêng sẽ phát triển từ 10 đến 15% một năm. Năm ngoái các cổ đông ngồi đây đã thống nhất là đầu tư xây dựng công trình khách sạn,  còn vừa rồi đồng chí Nam có nói về nguyên nhân làm sao chậm trễ, như bây giờ thì cũng là có sự cố gắng đã hoàn thiện xong phần kết cấu mà không xảy ra một vấn đề gì về an toàn lao động rất là tốt.

– Việc đầu tư vào phần hoàn thiện là rất lớn và mất nhiều thời gian, thống nhất là chúng ta nên đầu tư còn làm thì phải đi vay cho nên cố gắng làm sao đến năm 2021 xong để đưa vào vận hành. Việc đầu tư phải song song, có bộ máy vận hành phải có đội ngũ chuyên nghiệp, chúng ta chỉ quản lý chung, đầu tư giai đoạn này chúng ta đầu tư rất nhiều vấn đề các hạng mục chọn các công ty có năng lực để thi công cho chúng ta.

– Chúng ta  xem có đầu tư  hệ thống giặt là không? để giảm chi phí thuê giặt là, còn việc đầu tư đến giai đoạn này thì chúng ta phải đầu tư tiếp nếu không đầu tư chỉ thiệt hại cho cổ đông.

 1. Ông Nguyễn văn Lực phát biểu: Tôi quan tâm đến việc đầu tư khách sạn, việc đầu tư bây giờ hết vốn rồi, phải đi vay vốn thì chúng ta chưa có một kế hoạch kinh doanh nào cả. Chúng tôi là thành viên HĐQT, chúng tôi chưa nhận được kế hoạch kinh doanh để bao nhiêu năm nữa chúng ta mới thu lại được vốn, các cổ đông mới có lợi nhuận thì trong 10 năm đấy, hiện nay từ trước đến giờ lợi nhuận phân phối chủ yếu chia tiền vốn tiền kinh doanh vốn, còn xây lắp thì không có, bây giờ đưa hết vốn vào thì chúng ta còn lợi nhuận để chia không. Khi đi vay vốn thì lợi nhận không có, chúng ta phải nộp tiền vào để đầu tư, cho nên các cổ đông suy nghĩ về việc đầu tư giai đoạn 2 có nên vay vốn hay không. Bản thân tôi là một cổ đông lớn, với số tiền tôi phải bỏ ra nếu như lỗ tôi đền bù khá lớn vì vậy tôi có ý kiến này mong các cổ đông xem xét bàn luận cụ thể vấn đề này.

* Ông Trần Khắc Nam Trả  lời ý kiến của ông Lực: Anh Lực nói thế là không đúng, phương án đã nằm trong báo cáo đầu tư, báo cáo đầu tư phải làm chi tiết phương án sản xuất phương án đầu tư, phương án kinh doanh và được ban súc tiến đầu tư của tỉnh thẩm định hồ sơ và báo cáo ủy ban tỉnh phê duyệt, và báo cáo đầu tư chuyển cho các thành viên HĐQT, còn việc đầu tư sẽ do cổ đông quyết định chứ không ai áp đặt được cả.

 1. Ông Phạm Công Vinh phát biểu: Tôi xin phát biểu về việc đầu tư, báo cáo đầu tư trước đây ta làm trình lên tỉnh thì quan trọng nhất là nguồn vốn ở đâu, nhưng khi ý kiến cổ đông là người quyết định đầu tư, thì cổ đông phải biết nguồn thị trường đưa về đây thì phải có tiếp thị khách và chi phí bộ máy quản lý. Bên cạnh đó chúng ta đang làm xây lắp, làm nhà thì giỏi mà chuyển sang kinh doanh khách sạn không biết thế nào. Theo tôi nên xem lại đầu tư chứ không có lợi.
 2. Ông Trần Cao Chiếu phát biểu: Qua nghe các ý kiến tham gia của các đồng chí tôi thấy ý kiến anh Tinh chúng ta phải suy nghĩ, như anh Kỳ đã nói bây giờ chúng ta đã bỏ tiền ra đầu tư rồi làm dở dang rồi mà không làm để lâu thì các cổ đông sẽ thiệt thòi nên chúng ta phải đầu tư làm cho xong. Anh Tinh có nói kêu gọi đầu tư hay là có nên bán hay không, tôi nghĩ kêu gọi đầu tư mời chỗ khác vào rất rắc rối, dại gì mà rước hổ vào nhà.  Còn việc bán công trình thì chúng ta cũng phải làm xong đâu đấy, gọn gàng, đẹp đẽ thì mới bán chứ ai bán dở dang, thế này là bán lúa non, luôn luôn bị thiệt thòi, cho nên tất cả chúng ta phải bàn là làm nhanh cho xong công trình hoàn chỉnh, cho đàng hoàng, còn không có tiền ta phải đi vay.

 

THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

 1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020
Tán thành:

2.798.710 CP

Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:

0 CP

Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Ý kiến :

0CP

Chiếm 0  % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và các mục tiêu giải pháp thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch trong năm 2020.
Tán thành:

2.397.608 CP

Chiếm 85,62 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:

0CP

Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Ý kiến: 402.392 CP Chiếm 14,38 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.
Tán thành: 2.798.710 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành: 0CP Chiếm 0   % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Ý kiến: 0 CP Chiếm 0   % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
 1. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.
Tán thành: 1.886.748 CP Chiếm 67,41% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành: 911.962 CP Chiếm 32,59 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Ý kiến: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

 

 

 1. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
Tán thành: 2.798.710 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành: 0 CP Chiếm 0  % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Ý kiến: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
 1. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
Tán thành: 2.798.710  CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Ý kiến: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
 1. Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020.
Tán thành: 2.798.710 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Ý kiến: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
 1. Tờ trình về phương án chi trả cổ tức năm 2019.
Tán thành: 2.798.710CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Ý kiến: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
 1. Tờ trình về Đầu tư bổ sung vốn giai đoạn 2 xây dựng Trụ sở văn phòng – khách sạn Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh.
Tán thành: 1.764.760 CP Chiếm 63,06% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành: 1.033.950 CP Chiếm 36,94 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Ý kiến: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

 

 1. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:
 2. Ông Nguyễn Long Vương đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với số cổ phần tán thành thông qua là 1.920.886 cổ phần chiếm 68,63 % cổ đông có quyền biểu quyết tại đại hội; Số cổ phần Không tán thành là 0 cổ phần chiếm 0 % cổ đông có quyền biểu quyết tại đại hội. Số cổ phần Không ý kiến  là 877.824 cổ phần chiếm 31,37% cổ đông có quyền biểu quyết tại đại hội.

 

 1. Ông Nguyễn Long Vương đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với số cổ phần tán thành thông qua là 1.922.176 cổ phần chiếm 68,63% cổ đông có quyền biểu quyết tại đại hội; Số cổ phần không tán thành là 402.392 cổ phần chiếm 14,38 % cổ đông có quyền biểu quyết tại đại hội. Số cổ phần không ý kiến  là 475.432 cổ phần chiếm 16,99 % cổ đông có quyền biểu quyết tại đại hội

 

 

 1. Ông Trần Khắc Nam bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 12 h 05p cùng ngày.

 

Chu ky thu ky

Chu ky chu toa

 

 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi