Nghị quyết ĐHCĐ 2016

20 Tháng Sáu, 2016 admin 0

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2 QUẢNG NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh