TỜ TRÌNH THÔNG QUA THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2

QUẢNG NINH

logo

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

 

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 06 năm 2020

 

TỜ TRÌNH THÔNG QUA

THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông  thường niên năm 2020 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh như sau:

  1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019
  • Dự thảo được ĐHĐCĐ năm 2019 thông qua: 600.000 đồng
  • Tổng chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019: 600.000 đồng

Trong đó:

– Thù lao HĐQT là:    198.000.000 đồng

– Thù lao BKS là :       93.600.000 đồng

  1. Dự toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020
STT Chức danh SL Số tháng Mức thù lao/ tháng Tổng số tiền thù lao năm 2017
1 Chủ tịch HĐQT 1 12 4.500.000 đồng 54.000.000 đồng
2 Ủy viên HĐQT 4 12 3.000.000 đồng 144.000.000 đồng
3 Trưởng BKS 1 12 3.000.000 đồng 36.000.000 đồng
4 Thành viên BKS 2 12   2.400.000 đồng   57.600.000 đồng
Tổng cộng       291.600.000 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

scan0003-1

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi