Tờ trình thông qua Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
SỐ 2 QUẢNG NINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Quảng Ninh, ngày 15 tháng 07 năm 2021  

TỜ TRÌNH THÔNG QUA

THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông  thường niên năm 2021 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh như sau:

  1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020
  2. Dự thảo được ĐHĐCĐ năm 2019 thông qua:          291.600.000 đồng
  3. Tổng chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019:           291.600.000 đồng

Trong đó:

– Thù lao HĐQT là:     198.000.000 đồng

– Thù lao BKS là :       93.600.000 đồng

  1. Dự toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021
STTChức danhSLSố thángMức thù lao/ thángTổng số tiền thù lao năm 2021
1Chủ tịch HĐQT1124.500.000 đồng54.000.000 đồng
2Ủy viên HĐQT4123.000.000 đồng144.000.000 đồng
3Trưởng BKS1123.000.000 đồng36.000.000 đồng
4Thành viên BKS212  2.400.000 đồng  57.600.000 đồng
 Tổng cộng   291.600.000 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi