TỜ TRÌNH THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2

QUẢNG NINH

logo

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

 

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 06  năm 2020

 

 

TỜ TRÌNH THÔNG QUA

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019

 

  • – Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 do Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
  • Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh;
  • Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh.

 

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và quy định về tỷ lệ trích lập các quỹ trong Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị  kính trình Đại hội đồng cổ đông  thường niên năm 2020 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh như sau:

STT Chỉ tiêu Tỷ lệ Số tiền (đồng)
I Lợi nhuận và nghĩa vụ Ngân sách năm 2019    
1 Lợi nhuận trước thuế năm 2019   5.688.752.000
2 Thuế TNDN phải nộp   1.195.469.000
3 Thủ lao trả thành viên HĐQT,  BKS và chi khác   288.597.000
4 Lợi nhuận sau thuế năm 2019   4.493.282.000
II Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2019    
1 Quỹ đầu tư phát triển 30% 1.347.984.000
2 Quỹ khen thưởng phúc lợi 0%  
3 Lợi nhuận chưa phân phối   3.145.297.000

scan0003-1

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi