TỜ TRÌNH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2

QUẢNG NINH

logo

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

 

Quảng Ninh, ngày  10 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

 LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN

Kính gửi:        QUÝ CỔ ĐÔNG

                        CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2 QUẢNG NINH

 

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 do Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

– Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và kinh nghiệm, đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán, có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn! 

scan0003-1     

 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi