Thông Báo: Về việc Chốt danh sách Cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2

QUẢNG NINH

logo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Quảng Ninh, ngày 26 tháng 05 năm 2020

THÔNG BÁO

( V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh xin thông báo tới Quý cổ đông về ngày chốt danh sách cổ đông như sau:

 • Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: 29/05/2020
 • Mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông tin về Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

 • Thời gian dự kiến Đại hội: ngày 10 tháng 06 năm 2020
 • Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần du lịch Hạ Long – Khách sạn Tiên Long – địa chỉ: Số 01 – Đường Bãi Cháy – Thành phố Hạ Long
 • Thành phần dự Đại hội: Toàn thể các cổ đông của Công ty
 • Nội dung đại hội:
  • Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020;
  • Báo cáo hoạt động của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và các mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch trong năm 2020;
  • Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;
  • Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
  • Thông quan Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
  • Tờ trình về phương án chi trả cổ tức năm 2019;
  • Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
  • Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020;
  • Tờ trình về phương án chi trả cổ tức năm 2019;
  • Tờ trình về Đầu tư bổ sung vốn giai đoạn 2 xây dựng Trụ sở văn phòng – khách sạn Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh.

scan0003-1

 

 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi