Thông báo mời họp: Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

ccn2_logo CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2

QUẢNG NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Quảng Ninh, ngày 16 tháng 05 năm 2019

 

THÔNG BÁO

( V/v: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh )

Kính gửi: – Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh, cụ thể như sau:

 1. Thời gian: 08h00 ngày 29 tháng 05 năm 2019
 2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Gốm – Xây dựng Giếng Đáy Quảng Ninh, phố Đội Cấn– Phường Giếng Đáy – Thành phố Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh
 3. Nội dung đại hội:
  • Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019;
  • Báo cáo hoạt động của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và các mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019;
  • Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;
  • Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
  • Thông qua tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
  • Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
  • Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019;
  • Tờ trình về phương án chi trả cổ tức 2018;
 4. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh chốt đến ngày 24 tháng 05 năm 2019 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
 5. Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu giấy Xác nhận/ Ủy quyền được gửi đến cho các cổ đông của Công ty ) và gửi về trụ sở Công ty – 76 Phố Vườn Đào – Phường Bãi Cháy – Thành phố Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh theo đường bưu điện, fax, trực tiếp tới công ty trước 16h30 ngày 28 tháng 05 năm 2019.
 6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 • Thư mời họp;
 • Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, hộ chiếu;
 • Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần;
 • Giấy ủy quyền tham dự (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội )
 1. Tài liệu sử dụng tại Đại hội được đăng tải trên website http://ccn2.vn/ của Công ty, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội.

 

 1. Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ
 • Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh
 • Điện thoại: 0203.3846302 – Fax: 0203.3847465

–     Người thường trực: Ông Nguyễn Long Vương – Thư ký.

Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Thư mời.

Trân trọng kính mời ./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH


 

  TRẦN KHẮC NAM

 

Tải tài liệu đại hội:

 1. Chương trình họp ĐHCĐ thường niên năm 2019: Tải
 2. Thông báo chốt danh sách mời họp: Tải
 3. Quy chế làm việc: Tải
 4. Báo cáo công tác hoạt động HĐQT: Tải
 5. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán: Tải
 6. Tờ Trình phân phối lợi nhuận: Tải
 7. Tờ Trình phương án cổ tức: Tải
 8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán: Tải
 9. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS: Tải
 10. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán: Tải
 11. Báo cáo của BĐH tại đại hội cổ đông 2019: Tải
 12. Báo cáo của BKS: Tải

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi