Nghị quyết ĐHCĐ 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2

QUẢNG NINH

ccn2_logo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————–

Quảng Ninh, ngày 16 tháng 05 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2 QUẢNG NINH

 • Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
 • Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh;
 • Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh ngày 16  tháng 05 năm 2018.

 

QUYẾT NGHỊ

 

Điều 1: Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2017, Kế hoạch SXKD năm 2018 và báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2013-2018) và mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch trong nhiệm kỳ 2018-2023

 1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2017
Các chỉ tiêu chính

Đơn vị

Thực hiện năm 2017

Tổng giá trị SXKD

tỷ đồng

42

Tổng doanh thu

tỷ đồng

91,7

Lợi nhuận trước thuế

tỷ đồng

32, 3

Tỷ lệ cổ tức

%

65

 

 1. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2018
Các chỉ tiêu chính

Đơn vị

Kế hoạch năm 2018

Tổng giá trị SXKD

tỷ đồng

85

Tổng doanh thu

tỷ đồng

75

Lợi nhuận trước thuế

tỷ đồng

>6

Tỷ lệ cổ tức

%

10-20

Mục tiêu tăng trưởng hàng năm trong nhiệm kỳ là từ 5-10%

 

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.

 

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

 

Điều 4: Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

STT Chỉ tiêu Tỷ lệ % Số tiền (đồng)
I Lợi nhuận và nghĩa vụ Ngân sách năm 2017    
1 Lợi nhuận trước thuế năm 2017   32.359.106.078
2 Thuế TNDN phải nộp   5.685.327.697
3 Thủ lao trả thành viên HĐQT, Trưởng BKS và chi khác   1.053.747.706
4 Lợi nhuận sau thuế năm 2017   26.673.778.381
II Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức    
1 Quỹ đầu tư phát triển 10% 2.667.377.838
2 Quỹ khen thưởng phúc lợi 10% 2.667.377.838
3 Lợi nhuận chưa phân phối   21.339.022.705

 

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2018.

 

Điều 6: Thông qua Tờ trình về phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:

Thù lao của Hội đồng quản trị:          198.000.000 đồng

Thù lao của Ban Kiểm soát:                 93.600.000 đồng

 

Điều 7: Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2017, như sau:

 • Hình thứ trả: Trả tiền mặt hoặc chuyển khoản bằng Việt Nam đồng.
 • Tỷ lệ chi trả:: 65%/mệnh giá.
 • Nguồn chi trả cổ tức: Lợi nhuận chưa phân phối tính đến thời điểm ngày 31/12/2017 (theo Báo cáo tài chính 2017 đã được kiểm toán).
 • Thời điểm trả cổ tức: Trong tháng 06 năm 2018.

 

Điều 8: Thông qua tờ trình về việc đầu tư xây dựng Văn phòng kết hợp với Khách sạn

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng Văn phòng làm việc mới kết hợp khách sạn 4 sao tại khu đất số 76, Vườn Đào, Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh. Với kinh phí đầu tư từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công  ty, hạn mức đầu tư xây dựng là dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2017, thời gian đầu tư từ năm 2018 đến 2020 và giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện theo quy định của pháp luật.

 

Điều 9: Thông qua kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2018-2023) gồm 05  ông sau:

 1. Ông Trần Khắc Nam
 2. Ông Phạm Xuân Sinh
 3. Ông Nguyễn Hồng Tinh
 4. Ông Mạc Đức Mạnh
 5. Ông Nguyễn Văn Lực

 

Điều 10: Thông qua kết quả trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2018-2023) gồm 03 ông (bà) sau:

 1. Ông Phạm Công Vinh
 2. Ông Đỗ Văn Đích
 3. Bà Nguyễn Thị Hoa

 

Điều 11: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trị thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả./.

 

 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

  CHỦ TỌA

 

 

 

TRẦN KHẮC NAM

   

 Tải biên bản cuộc họp ĐHCĐ 2018: Tải

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi