Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
SỐ 2 QUẢNG NINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————–
Quảng Ninh, ngày 15 tháng 07 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2 QUẢNG NINH

  • Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
  • Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh;
  • Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh  ngày 15  tháng  07 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021:

Các chỉ tiêu chínhĐơn vịKế hoạch năm 2021
Tổng giá trị sản lượngtỷ đồng71
Tổng doanh thutỷ đồng36
Lợi nhuận trước thuếtỷ đồng 0,25
Tỷ lệ cổ tức%0

Điều 2: Thông qua –  Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2020 và các giải pháp thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2021.

Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2020

Các chỉ tiêu chínhĐơn vịKế hoạch năm 2020Thực hiện năm 2020Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
Tổng giá trị SXKDTỷ đồng11060,355%
Tổng doanh thuTỷ đồng41,524,960%
Lợi nhuận trước thuếTỷ đồng2,84,5100%

Điều 3:Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Điều 6: Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận như sau:

STTChỉ tiêuTỷ lệSố tiền (đồng)
ILợi nhuận và nghĩa vụ Ngân sách năm 2020  
1Lợi nhuận trước thuế năm 2020 4.592.567.000
2Thuế TNDN phải nộp 695.757.000
3Thù lao trả thành viên HĐQT, Trưởng BKS và chi khác 377.131000
4Lợi nhuận sau thuế năm 2020 3.896.809.000
IIPhân phối lợi nhuận và chia cổ tức  
1Quỹ đầu tư phát triển30%1.169.042.000
2Quỹ khen thưởng phúc lợi0%0
3Lợi nhuận chưa phân 2.727.766.000

Điều 7: Thông qua Tờ trình về phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.

            – Thù lao của HĐQT: 198.000.000 đồng/năm.

            – Thù lao của Ban kiểm soát: 93.600.000 đồng/năm.

Điều 8: Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2020, như sau:

  • Hình thứ trả: Trả tiền mặt hoặc chuyển khoản bằng Việt Nam đồng.
  • Tỷ lệ chi trả:         6 %/mệnh giá.
  • Nguồn chi trả cổ tức: Lợi nhuận chưa phân phối tính đến thời điểm ngày 31/12/2020 Thời điểm trả cổ tức:           Chi trả trong tháng 08 năm 2021.

Điều 9:  Đại hội yêu cầu Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban giám đốc từng bước giải quyết công nợ phải thu, phải trả có số liệu báo cáo vào đại hội kỳ sau;

Điều 10: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trị thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi