Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

THÔNG BÁO

( V/v: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh )

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08h00 ngày 24 tháng 5 năm 2016

2. Địa điểm: 76 Phố Vườn Đào – Phường Bãi Cháy – Thành phố Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh

3. Nội dung đại hội:

 • Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016;
 • Báo cáo hoạt động của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và các mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch trong năm 2016;
 • Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;
 • Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015;
 • Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
 • Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
 • Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016;
 • Tờ trình về phương án chi trả cổ tức 2015;

4. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh chốt đến ngày 31 tháng 03 năm 2016 hoặc những người được ủy quyền tham dự

5. Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu giấy Xác nhận/ Ủy quyền đăng tải trên website http://ccn2.com.vn/ của Công ty ) và gửi về trụ sở Công ty – 76 Phố Vườn Đào – Phường Bãi Cháy – Thành phố Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh theo đường bưu điện, fax, trực tiếp tới công ty trước 16 h 30 ngày 20 tháng 5 năm

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

 • Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
 • Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự và thư mời họp của người ủy quyền(trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội )

7. Tài liệu sử dụng tại Đại hội được đăng tải trên website http://ccn2.com.vn/ của Công ty, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội.

8. Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ

 • Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh
 • Điện thoại: 033.3846302 – Fax: 033.3847465
 • Người thường trực: Ông Mạc Đức Mạnh – Thư ký Công ty.

Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Thư mời.

Trân trọng kính mời ./.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi